Pravidlá súťaže

  

TORTA ROKA

 

1. Usporiadateľ

SPOLOK CUKRÁROV SLOVENSKA, sídlo Jeruzalemská 3, 917 01 Trnava, IČO:  42403561 organizuje súťaž " TORTA ROKA " , a to v termíne, ktorý je zverejnený v príslušnom kalendárnom roku najneskôr 31.augusta.

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.


2. Pravidlá súťaže


Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý úplne jasne a záväzne upravuje pravidlá súťaže s názvom TORTA ROKA  organizovanú na území Slovenskej republiky. Tieto úplné pravidlá TORTA ROKA sú zverejnené po celú dobu súťažného obdobia na webovej stránke www.tortaroka.spolokcukrarov.sk a sú k dispozícii k nahliadnutiu u usporiadateľa súťaže.

 

Usporiadateľ môže zo závažných dôvodov zmeniť tieto pravidlá. Nové znenie pravidiel bude účinné od okamihu ich zverejnenia na internetovej adrese usporiadateľa


3. Komu je súťaž určená?

Súťaže TORTA ROKA sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je vo veku 15-23 rokov, ktorá v termíne do 04. novembra príslušného roku a v súlade s týmito pravidlami zašle usporiadateľovi prihlášku. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a ich rodinní príslušníci. Za rodinných príslušníkov sa pre účely tejto súťaže považujú osoby tvoriace domácnosť a / alebo osoby blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Zo súťaže budú ďalej vylúčení všetci súťažiaci, ktorí riadne nesplnia podmienky účasti v súťaži v súlade s ustanovením čl 4. týchto pravidiel.

 

4. Ako sa súťaže platne zúčastniť?

Každý, kto sa bude chcieť do súťaže prihlásiť, musí splniť podmienky a zadania súťaže a vyplniť prihlášku na stránke súťaže www.tortaroka.spolokcukrarov.sk v súlade s termínom uvedenými pre súťaž. Súťažiaci je povinný uviesť svoje kontaktné údaje.


5. Súťažná kategória - téma

Téma súťaže je vyhlásená v deň, keď sú zverejnené propozície súťaže, najneskôr však 31. augusta príslušného roku, v ktorom sa súťaž koná.

6. Všeobecné podmienky platné pre súťažnú kategóriu

- Súťažný cukrársky produkt musí byť výhradným dielom daného súťažiaceho.
- Špecifikácia súťažného exponátu musí byť uvedená v plnom rozsahu požadovanom prihláškou.
- Kontaktné údaje musia byť uvedené v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, dátum narodenia, vek, adresa, telefónne číslo, popr. informáciu o škole alebo spoločnosti, ktorú zastupuje.
- Súťažiaci zaslaním prihlášky prehlasuje, že pri výrobe súťažných produktov dodržal hygienické zásady.
- Súťažné produkty v rámci finále budú hodnotené odbornou porotou.
- Ceny za jednotlivé umiestnenia vo všetkých kategóriách budú zverejnené do 31. júna príslušného roku, v ktorom sa súťaž koná.
- Vyhlásenie víťazov prebehne v rámci súťaže podľa časového harmonogramu zverejneného na www.tortaroka.spolokcukrarov.sk, najneskôr 14 dní pred dňom konania súťaže.
- Fotografie súťažných produktov môžu byť použité pre propagačné účely súťaže. Fotografie zhotovené počas súťaže sú majetkom usporiadateľa.
- Po celú dobu trvania súťaže môžu súťažiaci pre komunikáciu s usporiadateľom využiť e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., alebo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
- Súťažiaci, ktorí nesplnia podmienky vyhlásenej kategórie alebo poruší pravidlá súťaže, budú zo súťaže vylúčení.
- Jeden súťažiaci sa môže prihlásiť iba jeden krát - s jedným súťažným exponátom.
- Odstránenie exponátov je možné iba v určitý čas avizovaný v zaslaných inštrukciách. Pred týmto časom je zakázané exponáty odnášať. Exponáty, ktoré nebudú odstránené do 8:00 dňa nasledujúceho po dni finále, budú zlikvidované.
- Usporiadateľ súťaže nenesie zodpovednosť za poškodenie súťažných produktov (exponátov). Za súťažné produkty (výstavné exponáty) po celú dobu výstavy zodpovedá súťažiaci.

7. Práva a povinnosti usporiadateľa súťaže

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť výhercovi odovzdané v súlade s týmito pravidlami.
Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť, ukončiť, zmeniť alebo skrátiť súťaž.
Účastníci súťaže berú na vedomie, že na výhry nie je právny nárok. Víťazom nevzniká právo výhry u usporiadateľa reklamovať.

 


8. Súhlas so spracovaním osobných údajov - schválenie pravidiel

Odoslaním prihlášky podľa článku 4. týchto pravidiel každý súťažiaci:
a) dáva usporiadateľovi súťaže podľa §11 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa, prípadne ďalších údajov, ktoré usporiadateľom v súvislosti so svojou účasťou v súťaži poskytne, za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, odovzdania výhry v súťaži a pre ďalšie obchodné a marketingové účely usporiadateľa, a to na dobu 5 rokov; ďalej tiež súhlasí s ich zverejnením v rozsahu meno, priezvisko a neúplná adresa bydliska (obec), prípadne škola, ktorú reprezentuje v oznamovacích prostriedkoch a na webovej stránke usporiadateľa. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v rozsahu ak účelu vyššie uvedeným spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom. Usporiadateľ je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať aj ďalšie osobné údaje súťažiaceho. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa, a ďalej práva podľa §20 zákona č. 122/2013 Z.z.  To je najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažnú náhradu, ak bolo jednaním správcu porušené právo súťažiaceho na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť či právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia usporiadateľovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho z ďalšej účasti v súťaži vrátane, straty nároku na výhru, ak je doručené pred jej odovzdaním súťažiacemu;
b) dáva usporiadateľovi súťaže súhlas s použitím telefónneho čísla a e-mail adresy, ktorú sám poskytol pre obchodné a marketingové účely usporiadateľa, najmä pre účely zasielania obchodných oznámení;
c) dáva usporiadateľovi súťaže v súlade s §11 a §12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka súhlas so zachytením jeho podoby a jej rozširovaním, s použitím svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových aj zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy urobených usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním výhier (ďalej len "snímok") pre komerčné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Súťažiaci udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, ​​časového, množstvového a územného obmedzenia. Toto povolenie sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ snímku v súlade s jeho určením poskytne;
d) potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti v súťaži stanovené týmito pravidlami súťaže a vyslovuje súhlas s pravidlami tejto súťaže.

V Trnave dňa 27.08.2020

DESIGN BY WEB-KOMP

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries